Jak se připravit na krizi?

Martin Lonsky
May 26, 2020
Czech

Jak se připravit na krizi? Jak na krizový management? Možná lepší znění té správné otázky by bylo „Jak minimalizovat to, jak nás krize ovlivní?“

Na úvod je velice důležité znát veškeré souvislosti a vazby, které se ve vašem podnikání vyskytují. Na nich poté provést zhodnocení případných rizik a ohrožení. 

Vezměme si jako příklad dodavatele. V případě vaší potřeby po dodavatelích je velmi riskantní mít závislost na jednom výhradním dodavateli. Každá aktivita by měla stát alespoň na dvou nebo nejlépe třech pilířích – rozdílných dodavatelích, protože „kuří-nožka“ je velice vratká. Geolokačně rozprostření dodavatelé tvoří stabilní obchodní model, který se ovšem projeví na marži.

Je nezbytné zmapovat prostředí dodavatelů a spočítat si náklady spojené s lokálními a dražšími společnostmi a přizpůsobit tomu marketingovou a obchodní strategii. Spousta firem se žene za levnými dodavateli, aby „podlezla“ cenu, ale zapomíná na marži. Správný obchodník umí prodat i dražší produkt, ale se zárukou kvality (například pomocí značky Czech Made)

Škrtání bez analýzy

Dalším klíčovým aspektem jsou interní procesy. V době krize dokonce daleko důležitější než kdy jindy. Přirozená reakce společností s klesajícím ziskem, popřípadě ve ztrátě, je škrtání. Bez podrobně zmapovaných procesů povede „utahování opasků“ s vysokou pravděpodobností k nežádoucím výsledkům. Škrty budou provedeny neefektivně, nesystematicky a je tak reálné ohrožení, že místo žádoucí stabilizace povedou k dlouhodobějšímu propadu (např. propuštění klíčového zaměstnance, rozvázání spolupráce se strategickým partnerem apod). Aby se tak nestalo, dělají firmy procesní audit, který odhaluje veškeré závislosti ve vnitřním a vnějším prostředí. Na procesní audit není nikdy pozdě, stejně jako na pravidelnou revizi procesů a vazeb na dodavatele.

Výhody zmapovaných procesů v době krize

Pokud znáte veškeré souvislosti a vazby na dodavatele a máte je například podle BPMN (ISO/IEC 19510:2013) rozkreslené, budou se vám daleko snadněji detekovat úzká hrdla procesů a celého obchodního modelu. Ve zmapovaném prostředí se jednodušeji identifikují slabá místa, která nebudou mít signifikantní dopad na podnikání, pokud dojde k jejich omezení, nebo dokonce odstranění.

Strategický management zpravidla vyžaduje k tvorbě strategických plánů (ať už je strategie defenzivní, krizová, nebo ofenzivní) zmapované procesy a kompetence. Při přípravě na krizi dochází k tvorbě strategie, ve které cílíte na detekci silných stránek, které potřebujete podpořit, a detekci slabých stránek, které buď posílíte, nebo dočasně zakonzervujete. Silné i slabé stránky je nutné zmapovat do detailů a vědět, jaký dopad budou mít dané akční kroky na jiná oddělení, nebo i koncového zákazníka.

Vytvořte procesní mapy a strategii

Začněte kvalitním rozkreslením procesů a vytvořte si procesní banku (databázi všech procesů a souvislostí mezi nimi). K tomu existuje řada softwarových řešení, jako je ApuTime.cz a v ideálním případě využijte možnosti vedeného procesního mapování odborníky.

Jakmile identifikujete veškeré závislosti a kompetence, máte v ruce velice silný podklad pro tvorbu strategického plánu, který se bude pevně opírat o realitu.

Začněte ihned.


Related Posts